Inici
   
     
 

Aribau70 col·labora amb els promotors o amb d’altres professionals de l’arquitectura i l’urbanisme en les etapes d’avantprojecte, projecte bàsic, projecte d’execució i direcció d’obres, projectes de desenvolupament d’instal·lacions, project management, legalitzacions d’instal·lacions, llicències mediambientals, plans d’emergència, etc.

Col.laboració en avantprojectes


Especificació sistemes
Predimensionats – reserva espais
Estimació econòmica global

Col.laboració en projectes bàsics

Redacció d’avantprojectes d’instal·lacions
Descripció general, criteris i esquemes d’implantació
Plànols de protecció contra incendis
Sol·licitud dades companyies subministradores
Pressupost d’instal·lacions estimatiu per capítols
Complimentació de condicionants tèrmics i acústics

Col.laboració en projectes d'execució

Redacció projecte executiu d’instal·lacions
Especificació memòria d’execució - càlculs
Dimensionats i plànols d’instal·lacions
Electricitat d'alta i baixa tensió, subministrament de socors, Il·luminació, Parallamps i xarxa de terres, Seguretat (Alarmes, Circuit Tancat de TV), Detecció i extinció d’incendis, Comunicacions (Telefonia, Megafonia, Senyalització, TV/FM Informàtica, xarxa de veus i dades), Aparells elevadors, Climatització, calefacció i ventilació, Fontaneria, Sanejament, gases medicinals, gasos i fluïts combustibles, filtratge i depuració, aire comprimit
Plec de condicions tècniques
Plec de condicions administratives
Amidaments i pressupost justificat per partides

Llicències mediambientals

Realització del projecte de llicència ambiental
Comprovació i justificació normativa vigent
Visat del projecte en el col·legi d’enginyers
Comprovació de mesures correctores
Gestions en l’ajuntament

Legalització d'instal.lacions

Realització dels projectes de legalització necessaris
Visat del projecte en el col·legi d’enginyers
Certificat final d’obra
Presentació en els serveis d’indústria i/o entitats municipals fins l’aprovació dels expedients.

Col.laboració direcció d'obres

Comprovació de la posta en obra de les instal·lacions
Visites quinzenals de tècnic especialista
Assistència a les proves finals de cada instal·lació
Seguiment del control de qualitat
Seguiment dels expedients de legalització
Comprovació del “as built” final d’obra
Recopilació i lliurament documentació final d’obra
Lliurament dossier de manteniment

Direcció facultativa d'instal.lacions

Direcció d’obres de les instal·lacions
Plànols de replanteig, detalls d’obra, etc.
Visites setmanals de tècnics especialitzats
Realització de les proves finals de cada instal·lació
Seguiment del control de qualitat
Realització del “as built” final d’obra
Lliurament documentació final d’obra
Lliurament dossier de manteniment

Management

Project Management
Construction Management
Cost Management
Control Design Management
Consultoria estratègica
Estudis de mercat
Anàlisi de viabilitat econòmica
Contractació, coordinació i gestió d'equips tècnics
Coordinació de projectes i obres

Control de qualitat d'instal.lacions

Control de materials: Es realitzarà un seguiment dels materials i equips rebuts en obra, comprovant que les seves característiques coincideixin amb les prescripcions de projecte.

Control d’execució: Es realitzarà mitjançant mostreig un seguiment de l’obra per a controlar que els treballs d’execució s’ajusten a l’estipulat en projecte.

Proves de funcionament: S’assistirà a aquelles proves de funcionament que conjuntament Propietat-Direcció Facultativa i ARIBAU 70 S.L., considerin adients, segons la seva importància, comprovant els resultats obtinguts amb les mateixes i recopilant les actes de prova.

Auditories, Assessoraments, eficiència energètica, diagnòstics

Dins de l’apartat d’auditories es realitzen estudis de l'estat de les instal·lacions para determinar el seu nivell d'obsolescència i esperança de vida estimada en funció de l'estat de conservació. L'informe d'una auditoria tècnica inclou el pla d'inversions a realitzar a curt, mig i llarg termini per a mantenir les instal·lacions en del seu estat òptim.

En els assessoraments s’analitzen les diverses implantacions tant d’activitats com d’instal·lacions en nou àmbits, indicant els requeriments indispensables de les mateixes.

En els estudis d'eficiència energètica es valoren els consums d'energia i es proposen soluciones alternatives per la seva optimització. Les soluciones poden passar por canvis de tarifa, compensació d’energia reactiva, canvis de tipus d’energia utilitzada, ...